14 1 Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Wees niet bang. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Een openbaring aan Johannes 14:1-20 14 Toen keek ik en zag het Lam + op de berg Sion + staan, en met hem 144.000. Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Ik zal u niet als wezen achterlaten. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven. U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom. Judas, niet Iskariot, zeide tot Hem: Here, en hoe komt het, dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 13 Jezus wast de voeten van de leerlingen. Vertrouw op God, en vertrouw op mij. We hoorden eigenlijk vooral hoe het niet moet: niet leven uit eigen kracht, je hebt God nodig! Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? Johannes 14 Johannes 14. Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. Johannes. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Huis te koop: Johannes Poststraat 14 3417 ER Montfoort. Ware dit niet zo dan zou ik het u hebben gezegd, want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf. naar u toe. Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. 2 Ik hoorde een geluid uit de hemel komen dat klonk als bulderend water en als zware donder. 1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. Want ik heb gezegd … Lezing: Johannes 14: 15 – 21. 2 (Hij doopte trouwens niet Zelf, maar Hij liet dat door zijn leerlingen doen.) Raamattu 1992 (KR92) 13 Jeesus pesee opetuslasten jalat. Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. 'Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. We lezen het evangelie volgens Johannes hoofdstuk 14, verzen 1-14. Staat er voldoende geld op de rekening? 13 1 Pääsiäisjuhla oli jo tulossa, ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta Isän luo. En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. 2 In het huis van mijn Vader is plaats voor veel mensen. Jezus en de vrouw uit Samaria 1 De Heer Jezus hoorde dat de Farizeeërs hadden gehoord dat Hij méér leerlingen maakte en doopte dan Johannes. Gerelateerde info . Johannes 14 Het Boek 1 "Laat uw hart niet bezwaard worden. Op woensdag 25 november 2020 was Johannes 14:27 de Bijbeltekst van de dag. 16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Niet als wezen (Joh. De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 8,12); Ik ben de deur (Joh. In dit vers wordt in het Grieks het aanwijzend voornaamwoord ekeinos gebruikt, dat mannelijk is en verwijst naar de helper, in het Grieks ook een mannelijk woord. Johannes 14:7-14 Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien. 2 In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? 7:14; Matt. Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. 14. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. Johannes 14:21 - NBG. 14 „Laat UW hart niet verontrust worden.+ Oefent geloof in God,+ oefent ook geloof in mij.+ 2 In het huis van mijn Vader zijn vele woningen.+ Anders zou ik het U hebben gezegd, want ik ga heen om een plaats+ voor U te bereiden. Johannes 14 Johannes 14. Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets. 7:16; 8:28; 10:38; 12:49; 16:13; 17:21. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Johannes 14, 6-14 Het Woord van God . 3 Daarom vertrok Hij uit Judea en ging weer naar Galilea. + Op hun voorhoofd stonden zijn naam en de naam van zijn Vader + geschreven. Johannes 14 « Johannes 13 ... 14 Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd. maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb en zó doe, als Mij de Vader geboden heeft. (Uit de Bijbel belezen: Johannes 14:1-21) Gemeente van Jezus Christus, [intro: gevoelens bij de tekst] Leven uit de Bron – daar gaat het weer over vanmorgen. Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? Johannes 14. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie hebben gezegd. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. NBV 1 bijbel. 7:7; 21:22; Mark. 5:3 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. In Johannes 14:3 zei Jezus: “…en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar ik ben.” Veel christenen denken dat dit vers betrekking heeft op de “opname”, waar Jezus ons voor de grote verdrukking zal ophalen. In Johannes wordt na deze zin het betoog van Jezus vervolgd in Johannes 15-17 en volgt de gang naar Getsemane pas in 18:1. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Johannes 14:26 helper: Of ‘trooster’, ‘iemand die aanmoedigt’, ‘pleitbezorger’, ‘voorspraak’, ‘verdediger’, ‘advocaat’. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam. Daar mag je op vertrouwen. 14 Jezus spreekt met de leerlingen Jezus brengt je bij de Vader. 15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet. Ik ben het brood van het leven (Joh. 5:12; 19:11. Opties . 15 Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik. 1:17 (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), Kol. 14,18) ‘Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.’ (Joh. En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal gebeuren. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen. Johannes 14 Lutherbibel 2017 Jesus, der Weg zum Vater 1 Euer Herz erschrecke nicht! Ik ga er nu heen om alles voor u in orde te maken. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Johannes 14, 1-14 (21) Pieter A. Elderenbosch, zaliger nagedachtenis, deelt in Het onderricht van de Messias (Boekencentrum 1976) vanaf Johannes 13, 18 tot en met 14, 31 de evangelietekst in in een aantal gesprekken: allereerst met een zwijgende Judas, dan met de vragenstellers Petrus, Tomas, Filippus en de andere Judas, afgesloten met een woord tot heel de kring om de tafel. 3:22. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik. 7 En aan Filippus, dat wie Hem ziet, den Vader ziet. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Johannes 14:1-6 Het Woord van God . Johannes 14. Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? 11:40 17:24 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 6. 13:1 . Dan mag Johannes als eerste zien wat hij zelf schrijft in hoofdstuk 1: En het Woord is vleesgeworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader) vol van genade en waarheid (Joh.1:14). In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Laat uw hart niet verontrust worden. 5 Hij kwam bij een stad in Samaria die Sichar heette. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschiedt, opdat gij geloven moogt, wanneer het geschiedt. Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. 10,11); Ik ben de verrijzenis en het leven (Joh. Johannes 14. Dit is een van de zeven of acht ‘IK ben woorden’ van Jezus in het evangelie van Johannes. 1:31; 2:7 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond Matt. Vanmorgen horen echter juist we hoe… de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen. 3 Wanneer Ik daarmee klaar ben, kom Ik terug om u op te halen. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Er zijn verschillende verklaringen voor dit ‘oponthoud’ gezocht; zo zou het kunnen zijn dat er twee verschillende versies van de afscheidsrede (Johannes 13-14, … 14,6); Ik ben de ware wijnstok (Joh. 11,25); Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Joh. Johannes 14:21 - BGT. Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? 14:1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. Vorige maand hoorden we over Simson. Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. 1:5; 1 Joh. Vertrouw op God en vertrouw ook op Mij. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.